บุคลากร

26 มิ.ย. 2561      1704 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

นายอรรฆพล สัจจะพิทักษ์จิตต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสัมฤทธิ์ ใจดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพงษ์พร ผิวทองงาม

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ

นางสาวทิพทิวา พลูเพิ่ม

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายอิทธิกร ต่างประโคน

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอกระทุ่มแบน

นางภคมน ศรีจารุพฤกษ์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประำอำเภอบ้านแพ้ว

นางสาวสุนันทินี จ้อยเจริญ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นายพงศ์พัทธ์ สวัสดิ์รักษากุล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจารุวรรณ อยู่คงประยูร

ผู้ชาวยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอรพินท์ จงประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นายศุภชัย ผักชุมแสง

พนักงานขับรถ

นางดาราณี ศรีสมัคร

พนักงานรักษาความสะอาด