0      views

แชร์ทั้งหมด ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

นายอรรฆพล สัจจะพิทักษ์จิตต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสัมฤทธิ์ ใจดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพงษ์พร ผิวทองงาม

นักพัฒนาการกีฬา

นายพร้อมพันธ์ เสตะพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

นายฐิติพงศ์ อัศวเลิศสมจิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราภรณ์ กุลเจริญ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวกาญจนา ขุนพินิจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวทิพทิวา พลูเพิ่ม

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายศุภกฤต มีบุญ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอกระทุ่มแบน

นางภคมน ศรีจารุพฤกษ์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านแพ้ว

นางสาวสุนันทินี จ้อยเจริญ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาวอรพินท์ จงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายศุภชัย ผักชุมแสง

พนักงานขับรถยนต์และบริการ

นางดาราณี ศรีสมัคร

พนักงานรักษาความสะอาด